ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР И НА ДРУГИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО СПОРТЕН ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ ЗА ОХРАНИТЕЛИ

10.01.2023

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР И НА ДРУГИ СЪСТЕЗАНИЯ

ПО СПОРТЕН ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ ЗА ОХРАНИТЕЛИ

 

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.  С този правилник се уреждат организирането и провеждането на състезания по  „Спортен приложен многобой за телохранители“.

Чл.2. Състезанията имат за цел да допринесат за повишаване на физическата подготовка и професионалното майсторство на телохранителите.

Чл.3. Състезанията се провеждат по следните дисциплини:

 1. Тактика и техника на съпровождане на охранявано лице пеша, с използване на похвати за физическа защита.
 2. Ръкопашен бой.
 3. Скоростна стрелба от различни положения.
 4. Стрелба в мишена по време на съпровождане пеша на охранявано лице.
 5. Стрелба от автомобил.
 6. Майсторско управление на автомобил.
 7. Търсене на взривни устройства в автомобил.
 8. Оказване на първа долекарска помощ на охранявано лице и евакуация с преодоляване на препятствия.

Чл.4. В зависимост от броя на участниците, възрастта им и вида на използваното оръжие, състезанията са:

 1. индивидуални;
 2. отборни;
 3. за мъже и жени (лица над 18 години);
 4. за юноши и девойки (лица под 18 години);
 5. за ветерани (мъже и жени над 40 години );
 6. състезания с бойно оръжие;
 7. състезание с реплики на огнестрелни оръжия тип „Ер софт“.

 

ГЛАВА II

ОТБОРИ – СЪСТАВ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТПАДАНЕ

Чл.5.(1) Всеки отбор се състои от 4 (четирима) състезатели, един ръководител на отбора и 1 (един) резервен състезател. От четиримата състезатели се избира капитан на отбора.

(2) Отбор, чийто състезател е отпаднал поради болест или контузия, може да замени отпадналия състезател с предварително заявен  резервен състезател. Смяната на състезателя е окончателна и отпадналият състезател не може да се върне отново в състезанието.

(2) Всеки отбор може да бъде изграден само от мъже, само от жени, както и от мъже и жени. Същото се отнася  и за отборите на юношите и ветераните.

(3) За категорията мъже и жени, състезателите трябва да са навършили 18(осемнадесет) години към датата на провеждане на състезанието.

 1. Състезателите в юношеската възраст трябва да са навършили 15 (петнадесет) години и да не са навършили 18 (осемнадесет) години към датата на провеждане на състезанието.
 2. За категорията на ветераните, участниците трябва да са навършили 40 (четиридесет) години към датата на състезанието.

Чл.6. (1) Необходимите документи за допускане до участие в състезанието са:

1. заявка за участие в състезанието, изпратена до 10 (десет) дни преди началото му;

2. документ за самоличност (лична карта или паспорт);

3. валидна към датата на състезанието застраховка „злополука“;

4. медицинско удостоверение, издадено от личния лекар със заключение, че състезателят е физически здрав;

5. свидетелство за управление на МПС, минимум категория „В“, за състезателите, участващи като водачи на автомобил в състезанието.

(2) Документите по чл.6. т. 2, 3, 4 и 5 се преставят, преди техническата конференция, на главния съдия на състезанието от ръководителя на отбора, а за индивидуалните състезатели – от всеки състезател.

Чл.7. (1) Ръководителят на отбора носи цялата отговорност за своя отбор и има следните права и задължения:

1. познава изискванията на настоящия правилник;

2.  представя на главния секретар на състезанието документите по чл.6, списък с трите имена на състезателите в  отделните дисциплини, и списък с трите имена резервния състезател;

3. участва в работата на техническата конференция;

4. подава заявки до старшия съдия на всяка стрелкова дисциплина за използване на лично оръжие от състезателите;

5.  отговаря за дисциплината на състезателите по време на състезанието (носене на екипировката, съгласно този правилник, навременно явяване на старт и др.);

6. единствен той има право да подава жалби, касаещи неговия отбор и да получава информация за резултатите по отделните дисциплини за своя отбор.

7. няма право да излиза на терена на провеждане на състезанието, да напуска мястото на състезанието, да участва в съдийския състав и да се намесва в неговата работа.

(2) При уважително отсъствие на ръководителя на отбора, неговите функции се изпълняват от капитана на отбора.

Чл.8. (1) Състезателите и резервите имат следните задължения:

1. спазват правилника на състезанието;

2. явяват се половин час преди старта на състезанието по съответната дисциплина;

3. да участват в съдийските брифинги, преди всяка дисциплина;

4. присъстват при предстартовата проверка;

5. при повикване се явяват на старта;

6. да не излизат на терена на провеждане на състезанието, ако не участват в дисциплината, или по друг начин да пречат на останалите състезатели, съдии и организатори;

7. да не искат от съдиите сведения за резултатите, а да изчакват официалното им обявяване;

8. да изпълняват решенията и разпорежданията на съдиите и да се отнасят с уважение към тях;

9. да вземат участие в церемониите по откриване, награждаване и закриване на състезанието.

(2) При нарушение на задълженията се налагат дисциплинарни наказания, съгласно настоящия правилник.

Чл.9. (1) На състезателите, резервите и ръководителите се забранява:

1.споренето, ругаенето, хвърлянето на оборудване  за демонстриране на недоволство;

2. неуважително или предизвикателно отношение към публиката или медиите, или останалите състезатели и участниците в състезанието;

3. неуважение и неизпълнение на разпорежданията на ръководителя на състезанието, зам.-ръководителя на състезанието, съдиите и коменданата на състезанието;

4. използването на допинг и обдишването с  кислород;

5. употребата на алкохол и други упойващи вещества по време на провеждане на състезателните дисциплини;

6. използването на свързочна апаратура (радиостанции, мобилни телефони и др.) в състезателната зона. Свързочна апаратура е разрешена за използване в състезателните зони само за персонала на състезанието и съдиите;

7. използването на прибори, подпомагащи прицелването при стрелковите упражнения;

8. подпомагането на отборите и състезателите със съвети по време на провеждане на състезание по съответната дисциплина;

9. напускането, без разрешение, на определената зона при провеждане на състезанието в отделните дисциплини.

(2) При нарушение на забраните се налага дисциплинарно наказание „Дисквалификация“ на целия отбор. В случаите на индивидуални състезатели, наказанието „Дисквалификация“ се налага на съответния състезател.

Чл.10. (1) Състезател, който не може да продължи състезанието поради контузия или болест, се счита за отпаднал и прекратява участието си в състезанието. Неговите резултати и класиране до момента на отпадане се запазват.

 1. Отбор, чиито смени са  изчерпани и не е възможно да продължи състезанието, поради намаления си състав, се счита за отпаднал, но резултатите му се запазват.
 2. Отбор или състезател, се счита за отпаднал без оправдателна причина, когато:
 1. не се яви на съдийски брифинг и теглене на жребия за отделна дисциплина;
 2. не се яви на указаното място след като името му е обявено три пъти в рамките на три минти преди дадено негово поредно участие;
 3. напусне състезателната зона без позволение.
 1. Отбор или състезател, който отпадне без оправдателна причина губи точките и класиранията си в цялото състезание.

 

ГЛАВА III

ОБЛЕКЛО И ЕКИПИРОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

 

Чл.11. (1) Облеклото на състезетелите от един отбор е еднакво.

(2) Изключение се допуска само за състезател, който изпълнява ролята на охранявано лице в съответните дисциплини.

(3) Разрешава се използването на предпазни налакътници и наколенки.

(4) При стрелкови дисциплини, с използване на „Ер софт“ оръжия, задължително се използват предпазни очила.

Чл.12. (1) За стрелковите дисциплини се използва късо бойно нарезно оръжие, с изключение на оръжие с калибър 22.

 1.  За стрелковите дисциплини при юноши и девойки се използва оръжие от типа „Ер софт“.
 2. На състезателите, които нямат лично оръжие, се предоставя оръжие от организаторите на състезанието.
 3. При използване на лично оръжие, за всяка единица оръжие, ръководителят на отбора подава заявка до старшия съдия на съответната дисциплина.
 4. По време на състезанието се използват презраменни  кобури и кобури  за колан.
 5. Коланът,  на който се носи кобурът, трябва да е на кръста на състезателя и да е закрепен минимум на три „гайки“ на панталона.
 6. Презраменният кобур трябва да е захванат поне в една точка за колана на панталона.
 7. Забраняват се набедрени кобури.
 8. Пълнителите  се поставят в „холдери”, закрепени на кръста или на презраменния кобур. Не се разрешава поставянето на резервен пълнител на друго място освен в холдер.

Чл.13. (1) За дисциплината „Майсторско управление на автомобил“ организаторите на състезанието предоставят на участниците автомобили за изпълнение на упражненията.

(2) Допуска се участие със собствени автомобили с 4 и 5 врати, с обем на двигателя до 3000 куб.см.

(3) Допуска се участие в състезанието, както на автомобили с ръчно превключване на скоростите, така и на автомобили с автоматични скорости.

ГЛАВА IV

РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЕТО, СЪДИЙСКИ АПАРАТ И ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл.14. (1) За провеждането на всяко състезание Управителният съвет на Българската Бодигард Федерация утвърждава състав на ръководство, съдийски апарат, апелативна комисия и технически персонал на състезанието,  както следва:

 1. Ръководител на състезанието.
 2. Заместник-ръководител на състезанието.
 3. Комендант на състезанието.
 4. Главен съдия на състезанието.
 5. Старши съдия за всяка дисциплина.
 6. Помощник - съдии за всяка дисциплина.
 7. Старши  съдия, отговарящ за въоръжението и техническото оборудване.
 8. Апелативна комисия.
 9. Секретар на състезанието.
 10. Лекар.

11. Помощен и технически персонал по въоръжението и техническото оборудване.

12. Персонал по логистичното обслужване на състезанието.

13. Асистенти и помощник-секретари, съобразно нуждите на състезанието.

(2) Всички лица, ангажирани с организацията и провеждането на състезанието са длъжни:

1. да носят отличителните знаци, определени за състезанието;

2. да носят униформата, определена за състезанието;

3. да се отнасят уважително към състезатели, публика, медии, гости и други участници в мероприятието;

4. с повесението и облеклото си, да не уронват по никакъв начин името на федерацията.

Чл.15.За подготовката и провеждането на състезанията, пряко отговаря  ръководстводството на състезанието, състоящо се от ръководител и заместник-ръководител.

Чл.16.(1) На ръководителя на състезанието са подчинени всички съдии, ръководители на отбори, състезатели, резерви, длъжностни лица, технически и помощен персонал по време на състезанието.

(2) Ръководителят на състезанието има следните права и задължения:

1. отговаря за цялостната подготовка и провеждане на състезанието;

2. отговаря за тържественото откриване и закриване на състезанието;

3. подписва протокола за комплексното класиране;

4. утвърждава графика за тренировката на отборите и състезателите;

5. съвместно с главния съдия отлага провеждането на състезанието, ако не са налице необходимите условия;

6. съвместно с главния съдия прави промени в програмата на състезанието или прекратява временно неговото провеждане.

(3) Когато ръководителят на състезанието е възпрепятстван, неговите функции се поемат от заместник-ръководителя.

Чл.17 . Заместник ръководителят на състезанието подпомага ръководителя в неговата дейност.

Чл.18.(1) За отсъждане на правилното изпълнение на дисциплините и допуснати нарушения по този правилник се назначават съдии.

(2) Съдия по ал.1 може да бъде лице, което има документ за съдия, издаден от Българската Бодигард Федерация или от Международната Бодигард Федерация.

Чл.19.(1) За всяко състезание се определя съдийски щаб.

(2) В съдийския щаб влизат:

а) главният съдия и неговият заместник;

б) старшите съдии на отделните дисциплини.

(3) Съдийският щаб ръководи провеждането на всички състезателни дисциплини.

Чл.20. (1) Главният съдия е ръководител на целия съдийски апарат. Той отговаря за правилното провеждане на всички състезателни дисциплини и за работата на съдиите.

(2) Главният съдия има следните права и задължения:

1. съвместно с ръководителя на състезанието отлага неговото провеждане, ако не са на лице необходимите за това условия;

2. съвместно с ръководителя на състезанието прави промени в програмата на състезанието или прекратява временно неговото провеждане;

3. съвместно с ръководителя на състезанието има право да отстранява съдии, помощник – съдии, секретари, технически и помощни лица и други лица, ангажирани със състезанието, при установени нарушения на правилника на състезанието, неетично поведение към състезатели, публика, медии или други обстоятелства уронващи авторитета на състезанието и федерацията;

4. дисквалифицира състезател или отбор при груби нарушения на правилника или състезателната етика;

5. отменя неправилно взето съдийско решение;

6. арбитър е на съдийски спорове и взема окончателните решения по възникналия спор;

7. организира и ръководи провеждането на техническата конференция;

8. ръководи тегленето на жребия по време на техническата конференция;

9. определя съдиите по дисциплини;

10.организира съдиите да се запознаят с правилника за състезанието и да овладеят методите за изпълняване на задълженията си;

11.проверява и потвърждава готовността на състезателната зона, екипировката, официалните лица и контролира подготовката и организацията на състезанието;

12.решава проблеми, свързани със състезанието според правилника за провеждането му, но няма правомощия да изменя правилника;

13.осигурява напътствия на съдийската комисия по време на състезанието и при необходимост заменя съдии;

14. уведомява навреме старши съдиите, секретаря, ако по време на състезание някой състезател или отбор напусне състезанието, което води до промяна в реда на старта;

15. контролира съдийския апарат, длъжностните лица и състезателите за правилното прилагане на правилника за състезанието;

16. подписва протоколите с резултатите от отделните дисциплини и крайното класиране в състезанието;

17. подписва протоколите за класирането;

18. изпраща на Управителния съвет на Българската Бодигард Федерация отчет за работата на съдийската комисия, длъжностните лица и състезателите.

(3) Когато главният съдия на състезанието е възпрепятстван, неговите функции се поемат от заместник-главния съдия.

Чл.21.(1) Заместник-главният съдия подпомага главния съдия при провеждане на състезанието.

(2) Заместник-главният съдия има следните права и задължения:

1. непосредствено преди провеждането на всяка дисциплина извършва преглед и проверка на уредите, съоръженията и маркировката;

2.  контролира даването на точна и навременна информация на състезателите, публиката и средствата за масово осведомяване;

3.  поема функциите на главния съдия, когато същият е възпрепятстван.

Чл.22. (1) Старшият съдия на дисциплината е ръководител на съдийската комисия, назначена за провеждане на съответната дисциплина.

(2) Старшият съдия има следните права и задължения:

 1. отговорен е за организиране на работата и обучението на Съдийската комисия по съответната дисциплина;
 2. провежда началния брифинг за дисциплината;

3. проверява готовността на терена и съоръженията преди старта, а при необходимост - и по време на провеждането на самата дисциплина;

4.  разполага съдиите по места и участъци (зони), контролира и ръководи работата им;

5. разпределя работата на длъжностните лица и ги контролира;

6. отстранява състезател или отбор от по-нататъшно участие в дисциплината при нарушение на правилника или непристойно поведение;

7. предлага на главния съдия дисквалифициране на даден състезател или отбор за груби нарушения на правилника или състезателната етика;

8.след консултация с главния съдия, разрешава или не, смените на състезатели в отборите;

9. обявява резултатите след завършване на дисциплината;

10. съставя и подписва протоколите за резултатите от съответната дисциплина и подписва протокола за класирането;

11. разрешава възникнали спорове между съдиите, като при невъзможност спорът да бъде решен, го отнася до главния съдия. Главния съдия взема окончателното решение по спора.

Чл.23. Помощник-съдии в отделните дисциплини имат следните задължения:

 1. оценяват и записват резултатите на участниците в състезанието според настоящия правилник и за позицията и участъка, за който са определени от главния съдия;
 2. обявяват резултата от отсъжданията си едновременно, по сигнал от старшия  съдия;
 3. оказват пълно съдействие на старшия съдия и на главния съдия.

Чл.24. (1) Старши съдия по въоръжението и оборудването, има следните задължения:

 1. отговаря за въоръжението и боеприпасите;
 2. отговаря за техническото оборудване и автомобилите;
 3.   дава становище до главния съдия относно допустимостта на заявеното от състезателите лично оръжие;
 4. дава становище до главния съдия относно допустимостта на заявените от отборите автомобили;
 5. следи за реда за носене на огнестрелното оръжие в състезателната зона и извън нея;
 6. следи за безопасното придвижване на автомобилите в състезателната зона и в близост до нея;
 7. следи за спазване на мерките за безопасност по време на цялото състезание;
 8. организира и провежда брифинг – инструктаж за мерките за безопасност на всички отбори и участници в състезанието. Изготвя протокол с подписите на състезателите за проведения инструктаж;
 9. предлага на главния съдия наказания за отборите и състезателите, които не спазват мерките за безопасност;
 10. взема участие при обсъждане на дисквалификация на отбор или състезател за неправилно боравене с огнестрелното оръжие или с автомобила.

(2) Старши съдията по въоръжението и оборудването в своята работа, може да бъде подпомаган от помощник-съдии по въоръжението и оборудването. Помощник-съдиите по въоръжението и оборудването се назначават от главния съдия по предложение на старши съдия по въоръжението и оборудването.

Чл.25. Всички съдии и помощник-съдии са длъжни:

1.да се концентрират единствено в съдийстването, по време на провеждането на дисциплината, в която те съдийстват;

2. да не разговарят с други хора, по време на провеждане на дисциплината, в която съдийстват;

3. да останат на определеното си място, до приключване на дисциплината, освен ако имат разрешение от главния съдия за напускането му.

Чл.26. (1) Комендантът на състезанието отговаря за спазване на реда и дисциплината по време на състезанието.

(2) Комендантът на състезанието има следните права и задължения:

 1. отговаря за безопасността на участниците в състезанието;

2. отговаря за безопасността на зрителите и гостите;

3. организира разполагането на съоръженията на необходимите места и тяхното прибиране след завършване на дисциплините;

4. отговаря за резервното оборудване и за своевременното му доставяне в случай на необходимост;

5. ръководи помощния персонал;

6. след консултация с главния съдия и ръководителя на състезанието има право да спре или прекрати състезанието;

7. разпорежданията на Коменданта  са задължителни за всички участници;

8.комендантът изпълнява разпорежданията на главния съдия и ръководителя на състезанието;

9. комендантът не може да се намесва в протичането на състезанието относно класирания, присъждания или решения на съдиите.

Чл.27. (1) Апелативната комисия се състои от председател, заместник-председател и от три до пет члена. Съставът на Апелативната комисия се определя от ръководителя на състезанието.

(2) Апелативната комисия има следните задължения:

 1. проверка на състезателната зона и изграждането й, оборудване за състезанието, организация на състезанието;
 2. наблюдение на процедурите по теглене на жребия;
 3. наблюдение на работата на съдиите в състезанието;
 4. обработването и разглеждането на жалби и контестации по време на състезанието и вземане на решения по тях.

(3) Апелативната комисия има следните права:

 1. ако по време на състезанието някой съдия отсъжда пристрастно или не може да изпълнява задълженията си, Апелативната комисия изпраща писмено предупреждение до главния съдия или до ръководителя на състезанието;
 2. комисията може да предложи на главния съдия да бъде заменен съдията, за конкретното състезанието, с цел спазване на принципите на феърплея;
 3. при констатирани нарушения на процедурата по тегленето на жребия, Апелативната комисия уведомява главния съдия и ръководителя на състезанието;
 4. в случаите на констатиране на нарушения при изграждането на състезателната зона или оборудването, предлага на главния съдия прекратяване на състезанието до отстраняване на пропуските.

Чл.28. Секретарят на дисциплината има следните задължения:

 1. води протокол за дисциплината, в който вписва резултатите, които обявява старши съдията на съответната дисциплина;
 2. изготвя крайния протокол за състезанието;
 3.  в работата си може да бъде подпомаган от помощник-секретари, които се определят от главния съдия, по предложение на старшите съдии.

Чл.29. Лекарят на състезанието има следните права и задължения:

1. следи здравословното състояние на състезателите;

2. оказва медицинска помощ;

3. при травма на състезател дава заключение за възможността му да продължи състезанието. Решението по този въпрос е окончателно и не подлежи на преразглеждане.

ГЛАВА V

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ЖРЕБИЙ  И СЪДИЙСКИ БРИФИНГИ

Чл.30.Техническа конференция:

1. провежда се най-малко един ден преди състезанието и се ръководи от главния съдия;

2. на техническата конференция присъстват ръководителя на състезанието, неговият заместник, заместник-главния съдия, старшите съдии, съдиите по дисциплини, ръководителите на отборите и капитаните. По преценка на главния съдия на техническата конференция могат да присъстват и други лица;

3. на техническата конференция се обявява окончателния състав на съдиите по дисциплини, обявява се процедурата при подаване на жалба и се тегли жребий за дисциплините;

4.  по преценка на главния съдия на техническата конференция могат да бъдат уточнени и други въпроси, свързани с провеждането на състезанието.

Чл.31. (1) Жребий се тегли за реда на теглене на жребий при всяка дисциплина и за реда на стартиране за всяка от дисциплините.

(2) Жребият за реда на теглене на жребий за всяка дисциплина се тегли на техническата конференция при следната процедура:

1. тегленето на жребий се организира от главния съдия, в присъствието, старшите съдии в отделните дисциплини, по един представител от отбор и индивидуалните участници;

2. представител в процедурата по тегленето на жребии от страна на отборите може да бъде ръководителя на отбора или капитан на отбора;

 1. състезателите участващи индивидуално в състезанието лично теглят жребия си;
 2. поредността на тегленето на жребий се осъществява по часа и датата на подаване на заявка за участие в състезанието;
 3. при тегленето на жребий, отборите и индивидуалните състезатели получават номер, който е техният пореден номер за  теглене на жребий за реда на стартиране при всяка от дисциплините. Този номер се запазва до края на състезанието;
 4. в случай, че по уважителни причини, отбор или индивидуален състезател не може да участва в тегленето на жребий, то той получава жребият, който е останал след приключване на тегленето. Когато отборите или индивидуалните състезатели са повече от един, то техният жребий се определя служебно от главния съдия.

(3) Жребият за реда на стартиране за всяка дисциплина се тегли на брифинга преди старта на съответната дисциплина, при следната процедура:

1. организира се от главния съдия на дисциплината;

2. поредността на теглене е поредността, определена от жребия на техническата конференция;

3. тегленето на жребий за отборите се извършва от ръководителя на отбора или от капитана на отбора;

4. тегленето на жребий за индивидуалните състезатели се извършва лично;

5. при отсъствие от процедурата по теглене на жребия за стартиране в съответната дисциплина, отборът или индивидуалният състезател отпадат от дисциплината.

Чл.32. (1) Съдийски брифинги се провеждат в началото на всяка дисциплина.

(2) На брифингите, преди началото на всяка дисциплина, се тегли жребий за старта в съответната дисциплина.

(3) Указват се правилата за изпълнение на дисциплината.

(4) На брифингите задължително присъстват отборите, резервите, ръководителите на отборите и индивидуалните състезатели.

 

ГЛАВА VI

ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

Чл.33. Дисциплинарните наказания са:

 1. Забележка.
 2. Предупреждение.
 3. Дисквалификация.

Чл.34. Дисциплинарното наказание „Забележка“ се налага за технически нарушения, свързани с неумишлени нарушения на правилника и  реда за провеждане на състезанията.

Чл.35. (1) Дисциплинарното наказание „Предупреждение“ се налага за умишлени нарушения на правилника, само в случай, че за тези нарушения не е предвидено да се налага мярката „дисквалификация“.

(2) Максималният брой на предупрежденията за един отбор е четири, за индивидулен състезател, максималният брой предупреждения е едно.

(3) За всяко наложено наказание „Предупреждение“ се отнемат по 0,5 точки от крайния резултат на отбора или на индивидуалния състезател.

(3) След изчерпване на наказанието „предупреждение“ и следващо нарушение се преминава към „дисквалификация“.

Чл.36. (1) Дисциплинарно наказание „Дисквалификация“ се налага:

 1. при изчерпване на наказанието „предупреждение“ и следващо нарушение;
 2. при нарушаване на правилата за боравене с оръжие;
 3. за всяко действие представляващо опасност за участниците в състезанието, публиката или трети лица;

4. за всяко обявено в този правилник нарушение, за което в съответния член изрично е отбелазано наказание „Дисквалификация“.

(2) Наказаният с „Дисквалификация“ отбор или индивидуален състезател се санкционира и от Управителния съвет на Българска Бодигард Федерация.

 Чл.37. Дисциплинарните наказания се налагат от главния съдия по предложение на член от ръководството или съдийския апарат.

 

ГЛАВА VII

ЖАЛБИ

Чл.38. (1) Ръководителят на отбор или индивидуален състезател в състезанието, който има възражение към дадено решение на съдиите в състезанието, може да отправи писмена жалба до Апелативната комисия в рамките на 30 (тридесет) минути след завършването на представянето на отбора му или представянето на индивидуалния състезател в съответната дисциплина.

(2) Жалбата трябва да касае въпроси, свързани с подаващия жалбата отбор или индивидуален състезател.

(2) Жалбата се внася заедно с такса в размер на 100 (сто) лв.

(3) Таксата се възстановява на жалбоподавателя, в случай че Апелативната комисия излезе с решение, че жалбата е основателна.

 (4) Таксата не се възстановява, в случай че апелативната комисия излезе с решение, че жалбата е неоснователна.

Чл.39. (1) Апелативната комисия получава и обработва жалбите от отборите и индивидуалните състезатели относно несъгласието им с отсъждането на съдиите при прилагането на правилника за състезания и касаещи съответния отбор  или индивидуален състезател подал жалбата.

(2) Апелативната комисия може да не приеме за разглеждане жалбата, в случай че тя не се отнася до правилника на състезанието и до съответния отбор или индивидуален състезател, подаващ жалбата.

(3) При приемане на жалбата Апелативната комисия е длъжна да я разгледа незабавно.

(4) По време на разглеждането на жалбата, могат да се използват видеозаписи на състезанието, в случай че това е поискано писмено с подадената жалба и в случай че съществуват такива видеозаписи.

(5) Окончателното решение на Апелативната комисия е валидно, ако на разглеждането са присъствали над половината от състава на комисията и решението е взето с мнозинство. Ако резултатът от гласуването е равен, председателят на комисията взема окончателното решение.

(6) В случай, че председателят или член на апелативната комисия по някакъв начин е свързан с отбора, подал жалбата, то той се оттегля от обсъждането на жалбата и не участва в гласуването на окончателното решение.

(7) След вземане на окончателното решение Апелативната комисия уведомява засегнатите страни и компетентните органи за решението си.

Чл.40.(1) Решенията на Апелативната комисия са окончателни и не подлежат на обжалване и преразглеждане.

(2) Всяко проявено неуважение към решенията на апелативната комисия се наказва с дисциплинарно наказане, съгласно настоящия правилник.

Чл.41. Класирането и резултатите на отборите или индивидуалните състезатели остават непроменени, независимо от решението на Апелативната комисия.

Чл.42. Длъжностно лице виновно по жалба, която е уважена от Апелативната комисия, подлежи на административни наказания, наложени му от Управителния съвет на Българската Бодигард Федерация по предложение на главния съдия или от ръководителя на състезанието.

 

ГЛАВА VІІІ

 

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ - УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СЪДИЙСКИ СЪСТАВ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 

ДИСЦИПЛИНА  № 1

„ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА СЪПРОВОЖДАНЕ ПЕША С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОХВАТИ ОТ ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА”

Чл.43. В дисциплината „Тактика и техника на съпровождане на охранявано лице пеша, с изпълнение на похвати от физическа защита” всеки отбор участва с четирима състезатели.

Чл.44.Необходими съоръжения за провеждане на дисциплината са: Три леки автомобила, 10 – 15 (десет – петнадесет) асистенти, макети на фрагменти от здания, тренировъчни пистолети, палка, нож, подръчни предмети

Условия за изпълнение на упражнението

Чл.45. Два леки автомобила спират на определено място. В единия автомобил се намират охраняваното лице и един бодигард, във втория автомобил – двама бодигарда.

Чл.46. Кордон от асистенти 10 – 15 (десет – петнадесет) души и макети на фрагменти от здания се намира по маршрута на движение на отбора.

Чл.47. Екипът за охрана, излиза от автомобила, разполага се около охраняваното лицето и започва движение към кордона от асистенти.

Чл.48. По времето на движението по маршрута, един от асистентите, (от групата) по указание на съдията имитира нападение с пистолет, удар с ръка, крак, нож или подръчен предмет.

Чл.49. Един от телохранителите отбива нападението, демонстрирайки техника на физическа защита, а другите двама прикриват охраняваното лицето и осъществяват евакуацията му в безопасно място или автомобил.

Съдийски състав и секретари

Чл.50. Съдийският състав се състои от минимум 6 (шест) съдии и един секретар. Зоните на отвороност и оценяване са както следва:

 

Съдии

Брой

Отговорности

Оценява

1.

Старши съдия

1

Ръководи дисциплината и обявява оценките.

 

2.

Помощник- съдия

1

Първа зона

Излизането от автомобила, построяване на формацията и   прикриване и евакуация след нападението (когато посоката на евакуация съвпада с изходната позиция)

3.

Помощник- съдия

1

Втора зона

Съпровождането на охраняваното лице от автомобила до групата асистенти, които имитират тълпа

4.

Помощник- съдия

2

Трета зона

Демонстрацията на техники за физическа защита при отразяване на нападение над охраняваното лице.

5.

Помощник- съдия

1

Четвърта зона

Прикриване и евакуация на охраняваното лице след нападението.

6.

Помощник- съдия

1

Дава указани за атаките в кордона.

 

7.

Секретар

1

Записва оценките.

 

 

ВСИЧКО:

8

 

 

 

Оценяване на дисциплината

Чл.51.Оценяването на дисциплината се извършва от съдийски състав. Броят на точките за всяка зона се намалява в зависимост от допуснатите грешки.

Чл.52. (1)  За първа зона „Излизане от автомобила”, максималният брой точки е 10 (десет), от които за „Разположение около автомобила” – 3 точки, „Прикриване и


етикети: