ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ В БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

10.01.2023

ПРАВИЛА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ В БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

 

 1. Общи положения

 

Чл. 1. Настоящият правилник урежда спортно-състезателните права на състезателите по Спортен приложен многобой за охранители от клубовете-членове на БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

 

Чл. 2. Този правилник определя реда и условията за картотекиране на състезатели в БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

 

Чл. 3. Този правилник урежда условията, по които състезатилите получават състезателни права и разрешение за смяна на клуба, от чието име се състезават.

 

 1. Право на участие

 

Чл. 4. През една спортно-състезателна година състезателите от името на клубове-членове на БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ имат право да участват в състезания от името на един клуб, спазвайки изискванията на този правилник за преминаване от клуб в клуб.

 

Чл. 5.  Състезателите-ученици, които в течение на една учебна година се преместват в друго населено място поради промяна на местоживеенето на семейството им или поради преместването на учелището, могат да придобият състезателни права от името на клуб в новото населено място със съгласието на предишния клуб. Когато това става за трансферна сума по-малка от посочените в таблица 1, новият клуб заплаща на Федерацията такса картотекиране в размер на 50 лв.Това се отнася за случаите когато служител е сменил службата или фирмата си и иска да се състезава за новата си служба или фирма.

 

Чл. 6. Състезателите, български граждани, състезаващи се в чужбина, запазват правото си за участие в състезания в България от името на клуба, в който са били преди да заминат в чужбина, при условие че бъдат картотекирани в БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ съгласно изискванията на тази наредба. Те имат право да участват в състава на националния отбор и в неговите международни прояви.

 

Чл. 7. Състезателите, граждани на друга държава, които учат, работят или живеят в България, имат право да бъдат картотекирани от клуба, който ги ангажира, и да се състезават във всички състезания в страната. В един отбор на едно състезание от името на един клуб имат право да играят най-много двама състезатели, граждани на друга държава. Тези ограничения важат за Зоналните и Националните първенства на страната за текущата година.

 

Чл. 8. Състезателите-студенти и колежани могат да участват в състезания  от името на учебното заведение, в което учат.

 

III. Необходими документи

 

Чл. 9. Състезателните права на състезателите по Спортен приложен многобой за охранители се предоставят само от БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ след представяне на необходимите документи.

 

Чл. 10. Необходими документи за картотекиране:

 • Членска карта (спортен паспорт). При първото картотекиране на даден състезател тази членска карта се издава след подаване на всички останали документи по долните точки.
 • Две снимки в паспортен формат.
 • Заверка в Личния картон на състезателя в БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ за направен периодичен медицински преглед за съответната календарна година.
 • Заверка в Личния картон на състезателя в БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ за покрита степен.
 • При преминаване от един клуб в друг – удостоверение от БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ за извършен трансфер на състезателни права.
 • Документ за платена такса за членски внос-картотекиране в касата на БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ в размер на 10 лв. за юноши и девойки старша възраст и мъже и жени (над 15 год.).
 • Копие от документ за самоличност – лична карта или паспорт, уверение от състезателя или законния му представител, че желае да бъде картотекиран в съответния клуб.

 

Чл. 11.  БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ издава членски карти (паспорти) с уникален номер за всеки свой член. Същите се считат за удостоверение при участие в тренировъчната и спортно-състезателната дейност. При изгубване на членската карта се подава молба за издаване на нова членска карта с номера на старата. При преиздаване на вече издадена членска карта се заплаща такса в размер на 10 лв.

 

Чл. 12. Данните на всеки картотекиран състезател се въвеждат в електронна база данни (включително и снимката) в централата на БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

 

Чл. 13. Длъжностното лице, определено с решение на УС на БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ да извършва картотекирането, носи пълната отговорност за внесените данни.

 

Чл. 14. Картотекирането се извършва от служителя по чл. 14 от настоящия Правилник в удобно и за двете страни време.

 

 

V. Трансфер на състезателни права

 

Чл. 15. Когато състезателят има картотека или договор със съответния клуб, смяната на клубната принадлежност се извършва по договаряне между стария и новия клуб за трансферни суми не по-малки от посочените в Таблицата.

 

Чл. 16. Когато има картотека, но няма договор със съответния клуб, новият клуб заплаща на стария трансферна сума по договаряне, но не по-малко от трансферните суми в Таблицата.

 

Таблица:

А. Мъже и жени, юноши и девойки старша възраст:

 

 • Класирал се в тройката на Национално първенство

500 лв.

 • Класирал се в тройката на Балканско първенство

1000 лв.

 • Класирал се в тройката на Европейско първенство

1500 лв.

 • Класирал се в тройката на Световно първенство

2000 лв.

Б. За всички останали:

 

 • Мъже и жени, юноши и девойки старша възраст

200 лв.

 

Чл. 17. (1) Договорите между клубовете и състезателите, както и договорите за трансферите между клубовете трябва да са съобразени с българското законодателство.

(2) Договорите между клубовете и състезателите се депозират в БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ не по-късно от 7 дни след подписването им.

(3) Договорите за трансфер на състезателите се депозират в БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ не по-късно от 7 дни след тяхното подписване.

 

Чл. 18. Заплащането на трансферната сума се извършва, както следва:

 • Новият клуб заплаща трансферната сума в касата на федерацията.
 • Материално-отговорното лице на БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ изплаща трансферната сума на новия клуб.
 • При изплащане на трансферната сума се удържа такса за бюджета на федерацията в размер на 10 %.

 

Чл. 19. Когато новият клуб не заплати определената в чл. 16 и чл. 17 трансферна сума, съответния състезател може да бъде картотекиран в новия клуб при следните условия:

 • Без право на състезаване за срока, в който е картотекиран в стария клуб – при състезатели, които нямат договор със стария клуб. Новият клуб заплаща на федерацията такса за картотекиране в размер на 50 лв.
 • Без право на състезаване за срок от две календарни години – при състезатели, които имат договор със стария клуб. Новият клуб заплаща на федерацията такса за картотекиране в размер на 50 лв.

Чл. 20. Всеки състезател може да участва в тренировъчната и спортно-състезателната дейност на друг клуб само с писменото съгласие на клуба в който е картотекиран или с който има сключен договор.

 

VI. Заключителни разпоредби

 

Чл. 21. Краен срок за картотекиране на състезатели 31.01. от съответната състезателна година.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. По смисъла на този правилник:

"Спортист аматьор" е лице, което провежда системна тренировъчна и състезателна дейност, но това не е основна професия.

"Спортист професионалист" е лице, за което спортът е професия, както и когато спортистът е регистриран като професионалист в между¬народен регистър. Професионална дейност е тази, която се извършва по трудов или по договор за занятие срещу заплащане.

"Закрито състезание (първенство, турнир)" е това, в което могат да участват само български граждани.

Чл. 23. Неупоменатите в този правилник въпроси се уреждат с решения на Управителния съвет на Федерацията или се прилагат действащите към момента разпоредби.

 

Чл. 24. Картотекирането важи до 31.12. от съответната година.

 

Чл. 25. За да бъдат допуснати до участие, състезателите трябва да бъдат картотекирани минимум 30 календарни дни преди състезанието, в което ще участват.

 

Чл. 26. Всички спорове отнасящи се до картотекирането на състезателите по Спортен приложен многобой за охранители се решават от УС на БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

Настоящите правила влизат в сила от датата на лицензиране на ББФ.

Настоящите правила са приети на Общо събрание на ББФ.

                                                         

 


етикети: