ПРАВИЛА за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и професионалните спортисти в БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

10.01.2023

ПРАВИЛА

за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и професионалните спортисти в

БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тези правила се уреждат правата и задълженията на състезателите по спортният ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ , администрирани от БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

 

Чл. 2. Правилата конкретизират и се прилагат за постигане на целите и реализиране на функциите, регламентирани в ЗФВС.

 

ГЛАВА ВТОРА
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

 

Чл. 3. (1) Състезателните права са съвкупност от правото на участие в тренировъчна и състезателна дейност от името на клуб или от свое име, както и свързаните с това имуществени и неимуществени права.

(2) Некартотекирано лице няма право на участие в състезания, включени в календара на БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ, да фигурира в ранглистите и да се администрира от БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ.

(3) Състезателните права са отделни от правото на членство в клуба.

 

Чл. 4. БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ регистрира чрез картотекиране състезателните права по спортен ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ  и по отделните дисциплини в него.

 

Чл. 5. (1) Картотекирането е акт, с който се учредяват и регистрират състезателни права.

(2) Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани или са лица, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България.

(3) Картотекирането е със срок една спортносъстезателна година, считано от 01.01 до 31.12 за съответната година.

(4) Заинтересованите лица имат достъп до съответната регистрация.

 

Чл. 6. (1) Картотекирането се извършва от БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ по предложение на членуващ в нея спортен клуб след изразено писмено желание от лицето, желаещо да бъде картотекирано.

(2) При картотекиране на лица под 18 г. се спазват изискванията на чл. 3 и чл. 4 от ЗЛС.

(3) Редовно картотекиране се регистрира всяка година в периода от 15.11. до 25.12. на предходната година, за която се учредяват състезателните права.

(4) Извънредно картотекиране след срока по предходната алинея се регистрира при условие, че от началото на съответната спортносъстезателна година до момента на картотеката състезателят не е участвал в състезания от вътрешния календар на БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ.

(5) Промяна на носителя на състезателни права по време на спортносъстезателната година се регистрира еднократно за съответната година и при предварителни писмени съгласия на състезателя и клуба-носител на състезателни права преди промяната.

(6) При промяна на носителя на състезателни права по време на редовно картотекиране, вносителят депозира удостоверение от клуба, за който се е състезавал до промяната, че няма договореност със състезателя за състезателни права за времето на исканата картотека.

 

Чл. 7. (1) Картотекирането се удостоверява със състезателна карта, издадена след вписване в отделен регистър на БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ.

(2) Съдържанието и образецът на състезателната карта, както и необходимите за регистрацията документи, се приемат от Управителния съвет.

 

Чл. 8. (1) Състезателни права се прехвърлят на друг клуб чрез възмезден договор за трансфер, в случай че клубът, от името на който спортистът се е състезавал до трансфера, е направил допълнително финансиране за него и за целта е сключен писмен договор.

(2) Договорите за трансфер се сключват с нотариална заверка на подписите и се вписват в трансферен регистър на БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ.

 

Чл. 9. Състезателни права се преотстъпват на друг клуб за опре­делен период от време или за определено състезание в рамките на спортно състезателната година.

 

Чл. 10. Прехвърлянето и преотстъпването се извършва след предварително писмено съгласие на състезателя.

 

Чл. 11. Спортист с изтекла или прекратена картотека самостоятелно или чрез свой мениджър определя къде да бъде картотекиран.

 

Чл. 12. (1) БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ определя чрез Наредбата за провеждане на състезания по спортен ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ , предварително отворените и затворените състезания и турнири в обявения годишен календар.

(2) В закритите национални лични първенства на страната не могат да участват състезатели, чужди граждани не членове на БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ.

 

Чл. 13. Видовете вноски за картотекиране и техния размер се определят от Управителния съвет, включително и тези за състезателни права и за лиценз за правоучастие на чужди граждани.

 

Чл. 14. (1) Състезателни права се отнемат от БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ в съответствие с нейните правила за определен период или окончателно по нейна инициатива или по предложение на:

 1. Спортния клуб, картотекирал състезателя;
 2. Национална комисия за допингов контрол;
 3. Международната федерация по БПС или Европейската федерация по ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ БОДИГАРД

(2) Състезателни права се отнемат при доказани тежки нарушения на:

 1. 3ФВС;
 2. Тренировъчния и състезателен процес;
 3. Нормативни актове на БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ, МФБПС или ЕФБПС;

 

Чл. 15. Състезателни права се прекратяват:

 1. По взаимно съгласие;
 2. При писмено желание на състезателя;
 3. С изтичане на срока на картотекиране;                                                                              
 4. При смърт, пълно запрещение или други обстоятелства, правещи
  невъзможно реализирането на състезателна дейност;
 5. При заличаване на спортния клуб.

 

Чл. 16. Клубовете могат да сключват със състезателите договор при общи условия или индивидуален договор, включващ освен свободно договорираното и клаузи за:

 1. Задължение на състезателя за участие в прояви от името на клуба и/или националния отбор.
 2. Трансфер по време на действие на договора.
 3. Парични и осигурителни престации, включително възнаграждение или сума за покриване на разходи и др.
 4. Условия и ред за прекратяване на договора.
 5. Неустойки при виновно неизпълнение.
 6. Срок на действие на договора.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
СПОРТИСТА АМАТЬОР

 

Чл. 17. Да осъществява тренировъчна дейност и да участва в състезания, включени в календара само от името на титуляра, заявил регистрацията в БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ.

 

Чл. 18. След решение на клуба за който се състезава, да получава от него средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и състезателна дейност.

 

Чл. 19. Спортистът аматьор е длъжен:

 1. Да спазва актовете на БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ.
 2. Да не употребява допингови средства. В случай, че допинговите средства са дадени от лекар или друго лице, то носи предвидената за целта отговорност,
 3. Да спазва спортната етика;
 4. Да спазва актовете на МФБПС и ЕФБПС, включително Правилниците и турнирните разпоредби;
 5. Да подлежи на начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи;
 6. Да изпълнява решенията на клуба и БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ;
 7. Да не сключва договор или да не дава съгласие за регистрация на състезателни права с повече от един клуб за един и същи период.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА
СПОРТИСТА ПРОФЕСИОНАЛИСТ

 

Чл. 20. (1) Професионалните права и задължения на спортиста се определят чрез писмен договор, включващ освен свободно договорираното и клаузи за:

 1. Срок;
 2. Размер на възнаграждението, срокове и начин на плащането;
 3. Застраховане и медицинско осигуряване;
 4. Условия и ред за прекратяване, преотстъпване и трансфер, включително кой е носител на трансферните права;
 5. Обезщетения при неизпълнение.

(2) Състезателните и трансферни права се упражняват за срока на договора.

 

Чл. 21. Спортистът професионалист е длъжен да спазва и задълженията по чл. 19.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. По смисъла на тези правила:

 1. "Спортист аматьор" е лице, което провежда системна тренировъчна и състезателна дейност, но това не е основна професия.
 2. "Спортист професионалист" е лице, за което спортът е професия, както и когато спортистът е регистриран като професионалист в между­народен регистър. Професионална дейност е тази, която се извършва по трудов или по договор за занятие срещу заплащане.
 3. "Закрито състезание (първенство, турнир)" е това, в което могат да участват само български граждани.

Чл. 23. Неупоменатите в тези правила въпроси се уреждат с решения на Управителния съвет на Федерацията.

 

 

Настоящите правила влизат в сила от датата на лицензиране на ББФ.

 

Настоящите правила са приети на Общо събрание на ББФ.

 

 

 

 


етикети: