Правила за дейността на лицата, които осъществяват посредническа дейност за придобиване, изменение, трансфер или прекратяване на състезателни права, или за сключване, изменение или прекратяване на договор с треньор

10.01.2023

ПРАВИЛА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ТРАНСФЕР ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА, ИЛИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ТРЕНЬОР

 

На основание чл.28 ал.1 т.7 от Закона за физическото възпитание и спорта от Българска Бодигард Федерация изготвя следните правила за дейността на лицата, които осъществяват посредническа дейност за придобиване, изменение, трансфер или прекратяване на състезателни права, или за сключване, изменение или прекратяване на договор с треньор.

 

1. Спортистът аматьор може да сключи договор със спортен клуб за спортна подготовка и развитие. Договорът се сключва в писмена форма и съдържа най - малко:

- срока на договора;

- размера на финансовите средства, определени от спортния клуб за спортиста във връзка с неговата спортна подготовка и развитие;

- условията за задължителни застраховки и медицинско осигуряване на спортиста;

-  условията и реда за прекратяване на договора;

- обезщетенията, дължими от неизправната страна по договора.

2. Лица, ненавършили 18 години, може да сключат договор за спортна подготовка и развитие със спортен клуб при спазване на действащото законодателство.

3. Когато между спортиста аматьор и спортния клуб не е сключен договор за спортна подготовка и развитие, спортистът аматьор има право:

- на средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и

състезателната дейност;

- на задължителни застраховки и медицинско осигуряване, които са необходими за участие в тренировъчната и състезателната дейност;

- да получава награди за постигнати високи спортни резултати.

4. Професионалният спортист извършва тренировъчна и състезателна дейност чрез сключване на възмезден договор със спортен клуб.

5. Договорът между професионалния спортист и спортния клуб се сключва в писмена форма и съдържа най-малко:

- дата на сключване на договора и начало на неговото изпълнение:

- срок на действие на договора;

- размера на възнаграждението и периодичността на неговото плащане, както и обезщетения при забавено или неизплатено възнаграждение;

- правата и задълженията на страните;

- условия за здравното и социалното осигуряване на професионалния спортист,

както и задължителните застраховки и медицинското осигуряване;

- условия за трансфер или преотстъпване;

- условия и ред за прекратяване на договора;

- обезщетения, дължими от неизправната страна по договора;

- арбитражна клауза.

6. Лица, ненавършили 18 години, може да сключат договор със спортен клуб при спазване на действащото законодателство.

7. Треньорите, притежаващи съответната квалификация, извършват тренировъчна дейност чрез сключване на договор със спортен клуб или лицензирана спортна федерация.

8. Договорът между треньор и спортен клуб или лицензирана спортна федерация се сключва в писмена форма и съдържа най-малко:

- дата на сключване на договора и начало на неговото изпълнение;

- срок на действие на договора;

- ако е договорено възнаграждение – размера на възнаграждението и

периодичността на неговото изплащане, както и обезщетения при забавено или неизплатено възнаграждение;

- правата и задълженията на страните;

- условия за здравното и социалното осигуряване на треньора;

- условия и ред за прекратяване на договора;

- обезщетения, дължими от неизправната страна по договора;

- арбитражна клауза.

9. С възмезден договор за трансфер състезателните права на професионален спортист може да се прехвърлят от спортния клуб, към който е картотекиран, на друг спортен клуб.

10. Договорът за трансфер се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в трансферния регистър на спортната федерация.

11. Състезателните права на спортист може да се преотстъпват с договор от един спортен клуб на друг за определен период в рамките на спортно-състезателната година.

12. Трансферът или преотстъпването на състезателни права се извършва след предварително писмено съгласие на спортиста.

13. Трансфер или преотстъпване на състезателни права на спортист, представлявал Република България, на друга държава се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на младежта и спорта.

14. Посредническа дейност в полза на спортист или спортен клуб за придобиване, изменение, прекратяване или трансфер на състезателни права, както и в полза на треньор или спортен клуб за сключване, изменение или прекратяване на договор с треньор може да се осъществява от посредник, вписан в регистъра по чл. 27, ал. 2, т. 4.

15. Условията и редът за осъществяване на дейността се определят с правилата по чл. 28, ал. 1, т. 6.

 

 

Настоящите правила влизат в сила от датата на лицензиране на ББФ.

 

Настоящите правила са приети на Общо събрание на ББФ.

 


етикети: