ПРАВИЛА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОРТИСТИ

10.01.2023

ПРАВИЛА

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОРТИСТИ

 

На основание чл.28 ал.1 т.7 от Закона за физическото възпитание и

спорта Българска Бодигард Федерация изготвя следните правила за задължително застраховане на спортистите аматьори и професионалните спортисти по Спортен приложен многобой за охранители.

1. Наименование: Застраховка „Злополука”

2. Предмет на застраховката, срок на застрахователно покритие и

териториален обхват.

2.1. Предмет на застраховката.

Застраховане със застраховка злополука настъпила при или по повод на

спортист аматьор или професионалист спортист по време на спортно

състезание по Спортен приложен многобой за охранители, както треньори и спортни съдии

2.2. Териториален обхват.

Застрахователното покритие на застраховката е за застрахователни

събития, настъпили на територията на Република България.

3. Описание на застраховката.

3.1. Предназначение на застраховането.

Да осигури застрахователно покритие за събития, които водят да смърт

или загуба на трудоспособност на спортистите аматьори и

професионалните спортисти по Спортен приложен многобой за охранители.

3.2. Покрити рискове и застрахователна сума /лимити на обезщетение/

при настъпване на застрахователно събитие.

3.2.1. Покрити рискове и застрахователна сума за всеки риск.

3.2.1.1. Смърт в следствие на злополука, настъпила при или по повод

изпълнение на спортна дейност Спортен приложен многобой за охранители.

3.2.1.2. Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука

при или по повод на спортна дейност по Спортен приложен многобой за охранители.

3.2.1.3. Временна загуба на работоспособност над 20 календарни дни в

следствие на злополука, настъпила при или по повод на изпълнение на

спортна дейност по Спортен приложен многобой за охранители.

3.2.2. Застраховка Злополука осигурява покритие при или по повод:

а/ изпълнение на спортни мероприятия в страната и чужбина;

б/ спортни командировки в страната и чужбина;

в/ по време на пътувания;

г/ при провеждане на учения, спортни мероприятия, състезания и

физическа подготовка;

д/ в резултат на други обстоятелства различни от посочените по-горе, в

резултат на което е настъпило застрахователно събитие, като застрахованото лице удостовери със служебна бележка от ръководителя на клуба или федерацията, в които членува, че събитието е настъпило при или при определен спортен повод.

4. Изисквания към застраховките.

4.1. Застрахователният договор се сключва за срок от една година.

4.2. Застрахователният договор се сключва без поименен списък на

застрахованите лица.

4.3. Застрахователят на основание подписан договор издава групова

застрахователна полица за застраховане на спортистите от спортен

клуб или федерация.

4.4. Числеността на спортистите, обект на застраховане се уточнява от

Застраховащия.

4.5. Застраховащият има право в срока на застрахователния договор да

намали числеността на застрахованите лица, при което Застрахователят

връща на Застрахования надвзетата премия за месеците до изтичане

срока на застрахователния договор. Надвзетата премия представлява

разликата между годишната премия и премията за месеците, през които

лицето е било застраховано.

4.6. При настъпване на застрахователно събитие, представител на

Застраховащия представя трите имена на Застрахователя и всички

останали документи удостоверяващи иска по основание и размер, с

оглед завеждането на щета и изплащане на застрахователно обезщетение.

4.7. Специфични изисквания – Застрахователите трябва да притежават

решение от съответния компетентен орган за извършване на дейност по

застраховка Злополука.

 

Тези правила са разработени във връзка с чл.28 ал.1 т.7 от Закона

за Физическото възпитание и спорта.

 

Настоящите правила влизат в сила от датата на лицензиране на ББФ.

Настоящите правила са приети на Общо събрание на ББФ.

 


етикети: